image

hack heroes

Konkurs programistyczny

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Media 3.0, ul. Wincentego Pola 27/1-08, 44-100 Gliwice, KRS: 00000483399, NIP: 642-318-47-89.
2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, kryteria oceny prac konkursowych oraz nagrody dla laureatów i laureatek.
3. Uczestnictwo w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Ideą konkursu jest promowanie partycypacji młodych ludzi w życiu społecznym poprzez tworzenie aplikacji i programów służących celom społecznym.
6. Uczestnikiem/uczestniczką konkursu może być uczeń/uczennica szkoły średniej.
7. Drużyny są zgłaszane za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie https://hackheroes.pl
8. Nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych przez szkołę drużyn. Drużyna może składać się z 1 do 5 osób i może składać się z osób uczących się w różnych szkołach.
9. Termin zgłaszania drużyn: do 10 października
10. Drużyna biorąca udział w konkursie pracuje nad projektem podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania wraz z opiekunem/nauczycielem w pracowni informatycznej szkoły oraz lub zdalnie (poza szkołą).
11. Prace będą podlegały ocenie Kapituły Konkursu, która przyzna nagrody.
12. Prace konkursowe będą musiały dotyczyć podanej przez organizatora tematyki.
13.Temat hackathonu zostanie podany na stronie hackheroes.pl 5 października 2019.
14. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 15 listopada 2019r.
15. Prace konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
a) Aplikacja może być zarówno pełnoprawnym produktem lub nieukończonym prototypem aplikacji.
b) W przypadku zgłoszenia prototypu, aplikacja powinna mieć przynajmniej kod źródłowy
c) Aplikacja ma służyć celom społecznym i spełniać kryteria tematyczne, które zostaną ogłoszone dnia 5 października .
d) Aplikacja jest dziełem autorskim. W przypadku naruszenia praw autorskich osób trzecich odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi uczestnik/uczestniczka konkursu lub jego opiekun prawny.
e) Aplikacja powinna być dostępna na licencji GNU General Public License (GPL).
f) Zgłoszone na konkurs prace nie mogą naruszać praw innych osób, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
g) Prace konkursowe powinny być zgodne z zasadami dobrych obyczajów, w szczególności nie mogą zawierać treści obscenicznych, dyskryminować lub propagować dyskryminacji ze względu na światopogląd, wyznawaną religię, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne.
h) Prace powinny być tworzone w okresie trwania konkursu, tj. 5-25 października 2019r.
16. Aplikacja zgłaszana jest poprzez adres hackheroes@media30.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Kod źródłowy (w formie linku do githuba lub innego miejsca z repozytorium lub w formie załącznika do e-maila).
b) Opis aplikacji według udostępnionego formularza na stronie http://hackheroes.pl.
17. Wymagania techniczne aplikacji
Aplikacja może być stroną internetową (działającą pod najnowszą stabilną wersją Firefox lub Chrome), aplikacją mobilną Android bądź iOS, aplikacją na Windows, Mac OS X, Linux. Ponadto, aplikacja musi spełniać następujące warunki (w zależności od wyboru formy):
a) Aplikacja w formie strony internetowej musi znajdować się na serwerze (np. tymczasowym) i pod ogólnodostępnym adresem.
b) Aplikacja w formie apki mobilnej Android musi być w formie pliku binarnego APK, na Google Play lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji).
c) Aplikacja w formie apki mobilnej iOS musi być na Apple Store lub w formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji).
d) Aplikacja na Windows, Mac OS lub Linux musi być w formie binarnej odpowiedniej dla danego systemu lub formie kodu źródłowego (możliwego do skompilowania bez dodatkowej konfiguracji).
e) Jeżeli to wymagane to do aplikacji należy dołączyć instrukcję instalacji, którą można przeprowadzić w ciągu 10 minut korzystając z ogólnodostępnych narzędzi (czas liczony łącznie z pobieraniem np. dodatkowych pakietów!).
f) Kod źródłowy powinien być dostępny na repozytorium GitHub lub w innej formie przekazany przez formularz (np. poprzez link do chmury) do dnia 25 października 2019 r. (do 23.59). W przypadku braku możliwości, pliki można przesłać na adres email hackheroes@media30.pl
18. Osoba/drużyna zgłaszająca projekt wyraża zgodę wykorzystywanie aplikacji do celów promocyjnych.
19. Zasady wyboru i oceny aplikacji:
a) Projekty podlegają ocenie ekspertów z zakresu programowania i kompetencji społecznych tworzących Kapitułę Konkursu.
b) Kapituła Konkursu ocenia projekt wg kryteriów:
* Przydatność społeczna: 0-5
* Wykonanie – część estetyczna: 0-3
* Wykonanie – część techniczna: 0-5
* Wykorzystane technologie (punkty dodatkowe które mogą zostać przyznane za wykorzystanie niestandardowych lub nowych technologii, w tym: beacony, NFC, przetwarzanie big data, 3D, sztuczną inteligencję, czujniki odległości, narzędzia typu Kinect, Google Cardboard, rozszerzona rzeczywistość): 0-3
c) Kapituła Konkursu wyłania laureatów konkursu i decyduje o podziale nagród.
20. Decyzje Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
21. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na platformie www.hackheroes.pl.
22. Laureaci/laureatki konkursu zostaną powiadomieni mailowo o terminie i sposobie odbioru nagród.
23. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
24. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
25. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: hackheroes@media30.pl.

Pic
Patronat honorowy

Pic

Organizator

Pic
Partner strategiczny

Pic
Partner Merytoryczny

Pic
Patronat


Informacji udziela:
Katarzyna Maciejowska
tel.: 733 347 283
e-mail: hackheroes@media30.pl